DSC_0375.JPG

PRIVACY & COOKIESVERKLARING TIKHODZA


VERTROUWEN, DISCLAIMER & PRIVACYVERKLARING
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende
algemene voorwaarden.


Vertrouwen
Alles wat besproken wordt, vrijkomt binnen groepswerk of 1 op 1 sessies zal vertrouwelijk worden
behandeld en wordt alleen besproken tussen de behandelaar en de cliënt, derden zullen nooit iets te horen
of te zien krijgen van wat er gebeurd is. Informatie zal ook niet door derden opgevraagd kunnen worden.
Vertrouwelijk is en blijft vertrouwelijk.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, tekeningen, of bedrijfsnamen, teksten,
beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tikhodza of rechthoudende
derden.


Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of
specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de
gebruiker worden beschouwd.


Tikhodza levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de
ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien
bepaalde informatie op of via de site (on)beschikbaar zou zijn, zal Tikhodza de grootst mogelijke
inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

Tikhodza kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die
ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u
de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Tikhodza geeft geen garanties voor de goede werking van de
website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke
(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die
zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


Tikhodza kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze
aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere,
inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen,
werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van
apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar
verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een
impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

 

Tikhodza verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken
van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken
ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van
het arrondissement Brussel bevoegd.


Het gebruik van “Cookies”.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een
cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw
mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt
om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:
‘First Party Cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel
hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige
bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens
vorige bezoeken heeft gedaan.


‘Third Party Cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden,
bijvoorbeeld een aanwezige communicatie of socialmediaplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of
Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan
gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder
surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde
schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er
hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u
bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Persoonsgegevens die worden verwerkt
Tikhodza verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van
persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Verordening").

 

Tikhodza is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers
op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). In voorkomend geval, verbindt
Tikhodza zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de
technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in
overeenstemming met de Wet en de Verordening. 


Tikhodza kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
Tikhodza, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan
www.tikhodza.com verstrekt. Tikhodza kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Bedrijfsgegevens
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Alles wat U via formulieren ingeeft op de website: www.tikhodza.com


Waarom Tikhodza gegevens nodig heeft
Tikhodza verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om
verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch
onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Tikhodza uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u
gesloten overeenkomst van opdracht.


Hoe lang Tikhodza gegevens bewaart
Tikhodza bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard indien er
geen andere overeenkomst met u tot stand komt.


Uw naam en mailadres wordt bewaard om u op te hoogte te houden van aanbiedingen en informatie te
verstrekken over allerhande thema’s. U kan zich hiervoor ten allen tijde uitschrijven.

 

Delen met anderen
Tikhodza verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Tikhodza worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van
uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tikhodza gebruikt deze informatie om de
werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden
niet aan derden verstrekt.


Site Analyse
Tikhodza maakt gebruik van Wix statistieken om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe
effectief de zoekwoorden van Tikhodza bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen
informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht en opgeslagen in
datacenters in de Verenigde Staten, Ierland, Zuid-Korea, Taiwan en Israël. Lees het privacybeleid van Wix
voor meer informatie.


Wix gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de
website aan Tikhodza te kunnen verstrekken en om haar gebruikers informatie over de effectiviteit van hun
zoekresultaten te kunnen bieden.


Wix kan deze informatie aan derden verschaffen indien Wix hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Wix.com verwerken. Tikhodza heeft hier geen invloed op. Tikhodza 
heeft Wix geen toestemming gegeven om via Tikhodza verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor
andere Wix-diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar barbara@tikhodza.com. Tikhodza zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken op uw verzoek reageren.


Beveiligen
Tikhodza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De
website van Tikhodza maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tikhodza verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met Tikhodza op via barbara@tikhodza.com. www.tikhodza.com is een website van
Tikhodza.

Tikhodza is als volgt te bereiken:
Adres: Malie van de Topweg 7 - 1090 Jette
Ondernemingsnummer: BE 748.997.475
Telefoon: +32 496 222 435
E-mailadres: barbara@tikhodza.com